برای دخترم - چهار

همه یک نیمه دیگر هم دارند دخترم!

یک نیمه گمشده!

که همه جا میشود پیدایش کرد!

دیدش!

یافتش!

ساختش حتی!

اما یافتنش مشکل میشود وقتی...

همرنگ جماعت شده باشد!!!

/ 2 نظر / 26 بازدید
مونا

از بس در سر هوای آن دوست مرا روی دل از آنجهت بهر سوست مرا چون دوست نمی‌کند ز دشمن فرقم دشمن که نکرد فرق از دوست مرا

شاعر بدون تخلص

حرف قشنگی بود... هم رنگ جماعت شدن، گاهی اصلا خوب نیست... تفاوته که نگاهو ذره بینانه، خیره می کنه...