# همینجوری-نوشت

نفس

تو مرا یاد کنی یا نکنی باورت گر بشود گر نشود حرفی نیست اما نفســم میگیـرد در هــوایـی که نفسهــای تــو نیسـت!
/ 1 نظر / 16 بازدید